Barn i ekonomisk utsatthet

Stockholms län

Indikatorn beskriver barn i ekonomiskt utsatta familjer samt barn i familjer med låg inkomststandard. Indikatorn består av två underindikatorer som mäter relativ respektive absolut ekonomisk utsatthet.

Laddar...

Max18, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), SCB

Indikatorn beskriver barn i ekonomiskt utsatta familjer samt barn i familjer med låg inkomststandard. Indikatorn består av två underindikatorer som mäter relativ respektive absolut ekonomisk utsatthet.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer beskriver andel barn som lever i familjer med låg inkomst. Underindikatorn mäter relativ ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället. Det skiljer sig från absoluta mått på ekonomisk utsatthet som visar hur många barn som lever i familjer som har det svårt att klara av de nödvändigaste utgifterna.

Barn i familjer med låg inkomststandard visar andelen barn som lever i familjer med låg inkomststandard. Indikatorn mäter absolut ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna.

De som är kategoriserade som ekonomiskt utsatta är familjer med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är under 60 procent av medianinkomsten i befolkningen totalt. Med inkomst menas sammanräknad inkomst som omfattar summan av sex inkomstslag; inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet samt rörelse. Inkomster från utlandet är inte inräknade vilket innebär att i de kommuner längs Sveriges gräns där många arbetar i grannlandet är andelen ekonomiskt utsatta barn överskattad.

Inkomststandard är hushållets disponibla inkomst/hushållets baskonsumtion. Baskonsumtionen består av följande delar: Riksnorm för försörjningsstöd 2017, Schabloniserad boendeutgift, Utgift för hushållsel efter hushållsstorlek, Barnomsorgsutgift (maxtaxa), Lokala resor för personer 18 år eller äldre, Fack- och A-kasseavgift för personer 20–64 år som är anställda och jobbar minst deltid, Hemförsäkring. Baskonsumtionen justeras för prisförändring respektive år.

År 2020, i samband med uppdatering av statistiken som avser år 2018, har förändringar gjorts i modellen som beräknar baskonsumtionen. Detta har gjorts för att stämma överens med övrig statistik om inkomststandard som publiceras på SCB. Åren 2014–2017 har även beräknats om och uppdateras. Den största förändringen är att 2017 års riksnorm används istället för 2010 års riksnorm. Den nya modellen innebär att fler barn hamnar under gränsen för låg inkomststandard.

Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar. Barn som inte bor med någon av sina ursprungliga föräldrar ingår inte i materialet på grund av sekretesskäl.

Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har utvecklat en ny uppdelning som började gälla 1 januari 2017. Mer information om kommungruppsindelningen finns hos SKL.