Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Personaltäthet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Skinnskatteberg

Indikatorn visar antal barn per årsarbetare i förskola, familjedaghem/pedagogisk omsorg samt fritidshem.

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp. Årsarbetare motsvarar en heltidstjänst och omfattar 40 timmars tjänstgöring i veckan (100 procent). För pedagogisk omsorg redovisas antal barn per personal (inte årsarbetare). Antalet barn per årsarbetare kan överskattas eftersom ingen hänsyn tagits till barnens vistelsetid i fritidshemmet medan motsvarande hänsyn tagits för personalen. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller att det finns i så liten omfattning att det blir noll efter avrundning. Det kan även betyda att uppgift saknas eller inte kan förekomma, t.ex. uppgift om personaltäthet i pedagogisk omsorg i en kommun som inte har pedagogisk omsorg.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 
. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...