Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer

Skinnskatteberg

Indikatorn visar andel barn som lever i familjer med låg inkomst. Indikatorn mäter relativ ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället. Det skiljer sig från absoluta mått på ekonomisk utsatthet som visar hur många barn som lever i familjer som har svårt att klara av de nödvändigaste utgifterna.

Max18, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), SCB

De som är kategoriserade som ekonomiskt utsatta är familjer med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är under 60 procent av medianinkomsten i befolkningen totalt. Med inkomst menas sammanräknad inkomst som omfattar summan av sex inkomstslag; inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet samt rörelse. Inkomster från utlandet är inte inräknade vilket innebär att i de kommuner längs Sveriges gräns där många arbetar i grannlandet är andelen ekonomiskt utsatta barn överskattad.(<p>&nbsp;</p>)SCB:s barnregister utvecklades under 2015, vilket innebär förändringar i statistiken. Därför redovisas indikatorn från 2014, men inte för tidigare år. Utvecklingen innebär bland annat att det från 2014 finns en avgränsning i populationen som inte fanns i den äldre statistiken. Tidigare skapade SCB ekonomivariabler för alla barn, men nu skapas inte sådana variabler för hushåll där ingen vuxen varit folkbokförd i Sverige hela året, eller där registrerad inkomst saknas. Det innebär att vi för många barn som invandrat under året inte har ekonomivariabler. Till exempel saknades det ekonomivariabler för 87 procent av barnen med en vistelsetid på 0 år för 2014.  Eftersom de här barnen i stor utsträckning lever i ekonomisk utsatthet så leder det till att andelen barn i ekonomisk utsatthet i den nya statistiken är lägre för gruppen med vistelsetid 0–4 år. Förändringen ger större utslag i vissa kommuner.

Konsumtionsenhetsskalan är densamma som används i den officiella statistiken (Ensamboende 1,00, Sammanboende par 1,51, Ytterligare vuxen 0,60, Första barnet 0–19 år 0,52, Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42).

Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har utvecklat en ny uppdelning som började gälla 1 januari 2017.  För den här indikatorn används den kommungruppsindelning som gällde från 2011 fram till 1 januari 2017. Mer information om kommungruppsindelningen finns hos SKL.

Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar. Barn som inte bor med någon av sina ursprungliga föräldrar ingår inte i materialet på grund av sekretesskäl.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas (<p>&nbsp;</p>). = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...