Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Lärartäthet

Österåker

Indikatorn visar antal anställda lärare omräknat till heltidstjänster per 100 elever i förskoleklass, grundskola, specialskola, särskola samt gymnasieskola.

Max18, Registret över pedagogisk personal, Skolverket/SCB

Indikatorn kan endast redovisas uppdelad efter skoltyp och uppgifter om specialskolan redovisas endast på riksnivå. Tidsperioden som är möjlig att redovisa varierar efter skoltyp och regional indelning. Beräkning av heltidstjänster görs genom att summera de uppgifter som lämnats om varje lärares tjänstgöringsgrad. Sättet för omräkning till heltidstjänster förändrades läsåret 1996/97 och är därför inte helt jämförbara med tidigare år. Uppgifterna för läsåret 1995/96 har räknats om enligt det nya sättet för att möjliggöra jämförelser. Streck förekommer när uppgiften inte finns hos huvudmannen eller att det finns i så liten omfattning att det blir noll efter avrundning. Det kan även betyda att uppgift saknas eller inte kan förekomma, t.ex. uppgift om lärartäthet i gymnasieskolan i en kommun som inte har någon gymnasieskola.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 

. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppenv

Laddar...