Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barn i vård med placering utanför det egna hemmet

Österåker

Indikatorn visar antal barn per 10 000 som någon gång under året berörts av en eller flera av följande insatser: familjehem, jourhem och beredskapshem, nätverkshem, hem för vård eller boende (HVB), LVU-hem, eget hem eller annat, oavsett vilket år dessa insatser påbörjades.

Max18, Registret för insatser för barn och unga, Socialstyrelsen

Ålder definieras som barnets ålder vid kalenderårets slut, inte vid placeringstillfället. Vid beräkning av antal barn per 10 000 har folkmängden vid årets slut använts. 

Från och med statistikår 2015 har en ny leverantör samlat in grunddata från kommunerna. Eftersom leverantören haft problem att sammanställa dessa data har de årliga publikationerna varit försenade. Statistiken kommer uppdateras i Max18 i slutet av 2018.

 

Laddar...