Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Lessebo

Indikatorn visar hur stor andel av barnen som lever i familjer som under en längre tid, minst 10 månader under ett kalenderår, mottagit ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag).

Max18, Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen

Befolkningsuppgifter hämtas från SCB:s databaser. Indikatorn redovisas inte efter kön, eftersom Socialstyrelsen inte samlar in sådana uppgifter för barn under 16 år. Redovisningen sker inte heller efter inrikes/utrikes födda eftersom Socialstyrelsens definition skiljer sig från SCB:s. Inga skattningar har gjorts för bortfall.

Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har utvecklat en ny uppdelning som började gälla 1 januari 2017.  För den här indikatorn används den kommungruppsindelning som gällde från 2011 fram till 1 januari 2017. Mer information om kommungruppsindelningen finns hos SKL.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 
. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...