Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Andel barn som bor i familjer med låg inkomststandard

Köping

Indikatorn visar andelen barn som lever i familjer med låg inkomststandard. Indikatorn mäter absolut ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. 

Max18, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), SCB

Inkomststandard är hushållets disponibla inkomst/hushållets baskonsumtion. Baskonsumtionen består av följande delar: Riksnorm för försörjningsstöd 2010, Schabloniserad boendeutgift, Utgift för hushållsel efter hushållsstorlek, Barnomsorgsutgift, Lokala resor för personer som är 18 år eller äldre, Fack- och A-kasseavgift för personer som är anställda och jobbar minst halvtid, Hemförsäkring. Baskonsumtionen justeras för prisförändring respektive år.

SCB:s barnregister utvecklades under 2015, vilket innebär förändringar i statistiken. Därför redovisas indikatorn från 2014, men inte för tidigare år. Utvecklingen innebär bland annat att det från 2014 finns en avgränsning i populationen som inte fanns i den äldre statistiken. Tidigare skapade SCB ekonomivariabler för alla barn, men nu skapas inte sådana variabler för hushåll där ingen vuxen varit folkbokförd i Sverige hela året, eller där registrerad inkomst saknas. Det innebär att vi för många barn som invandrat under året inte har ekonomivariabler. Till exempel saknades det ekonomivariabler för 87 procent av barnen med en vistelsetid på 0 år för 2014.  Eftersom de här barnen i stor utsträckning har låg inkomststandard leder det till att andelen med låg inkomststandard i den nya statistiken är lägre för gruppen med vistelsetid 0–4 år. Förändringen ger större utslag i vissa kommuner.

Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har utvecklat en ny uppdelning som började gälla 1 januari 2017.  För den här indikatorn används den kommungruppsindelning som gällde från 2011 fram till 1 januari 2017. Mer information om kommungruppsindelningen finns hos SKL.

Konsumtionsenhetsskalan är densamma som används i den officiella statistiken (Ensamboende 1,00, Sammanboende par 1,51, Ytterligare vuxen 0,60, Första barnet 0–19 år 0,52, Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42).

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 
. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...