Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barn i ekonomisk utsatthet

Falköping

Indikatorn visar andel barn som lever i familjer med låg inkomst. Indikatorn mäter relativ ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället. Det skiljer sig från absoluta mått på ekonomisk utsatthet som visar hur många barn som lever i familjer som har det svårt att klara av de nödvändigaste utgifterna.

Max18, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), SCB

De som är kategoriserade som ekonomiskt utsatta är familjer med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är under 60 procent av medianinkomsten i befolkningen totalt. Med inkomst menas sammanräknad inkomst som omfattar summan av sex inkomstslag; inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet samt rörelse. Inkomster från utlandet är inte inräknade vilket innebär att i de kommuner längs Sveriges gräns där många arbetar i grannlandet är andelen ekonomiskt utsatta barn överskattad.

Konsumtionsenhetsskalan är densamma som används i den officiella statistiken (Ensamboende 1,00, Sammanboende par 1,51, Ytterligare vuxen 0,60, Första barnet 0–19 år 0,52, Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42). 

Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Den senaste versionen gäller sedan 1 januari 2017. Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat från SCB:s olika databaser. Mer information om kommungruppsindelningen finns hos SKL.

Uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå påverkas av att utbildningsregistret förändrades år 2000 vilket ledde till att utbildningsnivån i riket ökade kraftigt det året. 

Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar. Barn som inte bor med någon av sina ursprungliga föräldrar ingår inte i materialet på grund av sekretesskäl.

I tabellen och i kartläget markeras att uppgift inte finns eller saknas på följande sätt:

- = Uppgift saknas 

. = Uppgift finns ej pga. sekretess eller för få observationer i gruppen

Laddar...