Barn som blivit lagförda för brott

Emmaboda

Laddar...

Max 18, Register över lagförda personer "Lagföringsregistret", Brottsförebyggande rådet (Brå)

Indikatorn anger antal ungdomar per 1 000 mellan 15 och 17 år som är lagförda för brott.

Med lagföring avses fällande domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat strafföreläggande eller meddelad åtalsunderlåtelse.

Med ålder avses ålder vid lagföringsbeslutet. Vid beräkning av andelsmått har folkmängden vid årets slut använts.