Externa rapporter

Attityder till skolan, Skolverket, 2012
Rapporten redovisar resultat från Skolverkets attitydundersökning. Undersökningen handlar bland annat om trygghet i skolan, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt mobbning och annan kränkande behandling. 

Barn, elever och personal - Riksnivå 2013,Skolverket, 2013
Rapporten innehåller Sveriges officiella statistik om barn, elever och personal i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning (Del 2). 

Barns upplevelser av skolan, SCB, 2012
Denna rapport av SCB beskriver barns upplevelser av skolan när det gäller skolarbete, relationer till andra elever och vuxna i skolan, trygghet, stress och arbetsmiljö.

Beskrivande data 2014. Förskola, skola och vuxenutbildning, Skolverket, 2015
Skolverkets årliga rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning. 

Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, Skolverket, 2012
Rapporten analyserar likheten i svensk grundskola utifrån betygsdata, internationella kunskapsmätningar och forskningsresultat. 

PISA 2012, sammanfattning av rapport 398, Skolverket 2013
Rapporten baseras på den internationella studien PISA 2012 som undersöker 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. 

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, Skolverket, 2009
Skolverket har i denna kunskapsöversikt kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola. 

Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Sweden 2013, OECD. 2013
OECD:s genomgång och råd till Sverige avseende förskolan och de tidiga skolåren.