Rapport- Trygghet

Indikatorerna på målområdet en trygg uppväxt omfattar barns och ungas upplevda trygghet i skolan, relation till föräldrar, tillgång till narkotika, barn och unga som drabbas av skador samt graviditeter bland flickor.

Trygghet analys

Trygga i skolan
63 procent av barnen i undersökningarna av barns levnadsförhållanden svarade 2016 att de kände sig mycket trygga på väg till skolan, i klassrummet och på rasterna. Frågeformuleringen ändrades 2016, därför går det inte att jämföra med tidigare år.

Inte överens med sina föräldrar
Andelen som inte kommer överens med någon förälder var 3 procent år 2015-2016, vilket är samma nivå som tidigare år. Det är ungefär lika många barn som inte kommer överens med sin pappa som inte kommer överens med sin mamma. Det är inte heller några större skillnader mellan flickor och pojkar.

Erbjudna narkotika
År 2016 hade 15 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna i årskurs 9 blivit erbjudna att pröva eller köpa narkotika. I gymnasieskolans år 2 svarade 27 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna ja på samma fråga.

Skador som leder till sluten vård
År 2015 inträffade 853 skador per 100 000 barn som lett till sluten vård. Pojkar drabbas oftare än flickor av skador. De äldsta (13-17 år) och de yngsta (0-5 år) drabbas också oftare än de barn som är 6-12 år.

Barn som dött av skador
Skadehändelser som leder till dödsfall är vanligast bland barn i tonåren (13-17 år). År 2015 var det 3,7 barn per 100 000 som avlidit till följd av skadehändelse, ett begrepp som innefattar bland annat självmord, drunkning, övergrepp, trafikolyckor och andra olyckor. De senaste fem åren har antalet dödsfall till följd av skadehändelse legat på mellan 3 och 4,2 barn per 100 000.

Aborter
Antalet aborter bland flickor mellan 13 och 17 år har minskat de senaste åren. År 2015 utfördes 14,4 aborter per 1 000 flickor. 

Flickor under 18 som fött barn
Andelen flickor under 18 år som fött barn har varit nästintill konstant de senaste fem åren (mellan 0,9 och 1,2). År 2015 var det 0,9 flickor per 1 000 i åldrarna 13 till 17 år som hade fött barn.

Analys
Indikatorerna som handlar om trygghet har legat relativt stilla de senaste fem åren. Pojkar drabbas i större utsträckning än flickor av skador som leder till sluten vård och dödsfall. Barn i tonåren och övre tonåren har oftare blivit erbjudna narkotika och får i större utsträckning skador som lett till sjukhusvård och dödsfall. Även de yngsta barnen drabbas oftare av skador som leder till sluten vård.