Sammanfattning

Indikatorerna på målområdet en trygg uppväxt omfattar barns och ungas upplevda trygghet i skolan, relation till föräldrar, tillgång till narkotika, barn och unga som drabbas av skador samt graviditeter bland flickor.

Trygghet analys

Trygga i skolan
96 procent svarar att de känner sig trygga i skolan. De äldre barnen och barn med sammanboende föräldrar känner sig något tryggare i skolan.

Inte överens med sina föräldrar
Andelen som inte kommer överens med någon förälder var 2 procent år 2013-2014. Det är generellt fler barn som inte kommer överens med sina föräldrars sambo än med sina föräldrar.

Erbjudna narkotika
År 2014 hade 17 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna i årskurs 9 blivit erbjudna att pröva eller köpa narkotika. I gymnasiets år 2 hade 27 procent av pojkarna och 24 procent av flickorna blivit erbjudna att pröva eller köpa narkotika samma år.

Skador som leder till dödsfall
Skador som leder till dödsfall är vanligare bland äldre barn än bland yngre. Orsakerna är jämnt fördelade mellan skadetyperna transportolyckor, självmord och övriga olyckor. År 2013 var det 3 skador per 100 000 barn som ledde till dödsfall.

Aborter
Aborter bland flickor mellan 13 och 17 år har minskat de senaste åren. År 2012 utfördes 8,2 aborter per 1 000 flickor. Från och med 2013 har man ändrat åldersindelningen för hur aborter rapporteras vilket gör jämförelser omöjliga.

Förlossningar
Andelen flickor som fött barn har varit ganska konstant de senaste fem åren. År 2014 var det 0,9 per 1 000 flickor i åldrarna 13 till 17 år som födde barn.

Analys
Andelen flickor som gjort abort har minskat de senaste åren. Pojkar är mindre trygga än flickor när det gäller skador som leder till sjukhusvård och dödsfall. Äldre barn är mindre trygga när man ser till hur många som blivit erbjudna narkotika samt skador som lett till sjukhusvård och dödsfall. Men i skolans miljö känner sig gymnasieeleverna tryggare än de yngre eleverna i årskurs 7–9.