Externa rapporter

Fokus 12 – levnadsvilkor för unga med funktionsnedsättning,Ungdomsstyrelsen, 2012
Ungdomsstyrelsens tematiska analys beskriver levandsvillkoren för unga med funktionsnedsättning inom områden såsom hälsa, utbildning, arbetsmarknad samt kultur och fritid. 

Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige-en nationell kartläggning, Allmänna barnhuset och Karlstad universitet, 2011
Rapporten redovisar föräldrars och barns erfarenheter och attityder till fysisk bestraffning och annan kränkning av barn. 

Skador bland barn i Sverige – Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling – Rapport 2015, Socialstyrelsen, 2015 
Rapporten ger en beskrivning av skador och skadehändelser bland barn under 18 år i Sverige. 

”Barns skador i förskola, skola och fritidshem en översikt, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2014 

Unga och brott i Sverige, Socialstyrelsen. 2013
I underlagsrapporten fokuserar författarna på beskrivningen av barns och ungas utsatthet för brott samt på ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling. Dessutom analyseras de demografiska och sociala bakgrundsfaktorerna bakom ungdomsbrottslighet.