Sammanfattning

Indikatorerna på målområdet samhällets stöd och skydd innefattar barn som varit placerade för vård utanför det egna hemmet och barn som återplaceras i ett hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem efter avslutad vård. Det innefattar även barn som deltagit i brott, blivit lagförda för brott och barn som utsatts för brott.

Stöd och skydd analys

Social barnavård
Drygt en procent (121 per 10 000) av alla barn upp till 18 år var någon gång under året placerade utanför det egna hemmet enligt Socialstyrelsens statistik. Omkring tre fjärdedelar av barnen är placerade i familjehem, vilket är den vanligaste placeringsformen i sammanhanget. Pojkarna är fler än flickorna och tonåringar är i tydlig majoritet.

Institutionsvård
År 2013 var 13 barn per 10 000 placerade inom institutionsvården i ett hem för vård och boende (HVB) eller ett särskilt ungdomshem under en period längre än sex månader.

Återplacering
Andel barn som återplaceras inom ett år efter hemgång, från HVB eller familjehemplaceringar, har minskat något de senaste fem åren, från 5,6 per 10 000 år 2009 till 4,7 år 2013. Det är drygt sex gånger vanligare att återplaceras bland tonåringar (13-17 år) än bland barn under tolv år. Även dessa siffror kommer från Socialstyrelsen.

Deltagit i brott
Hälften av niondeklassarna uppger att de under det senaste året har begått något brott, enligt en nationell skolundersökning som Brottsförebyggande rådet, Brå, gjort 2011. De vanligaste brotten är stölder och skadegörelse. Pojkar deltar i brott i större utsträckning än flickor. Och barn som bor med en förälder deltar oftare i brott än barn som lever med båda sina föräldrar. Niondeklassares delaktighet i brott har minskat sedan mätningarna började 1995.

Lagförda för brott
2,5 procent av alla ungdomar i åldern 15-17 år lagfördes för brott under 2014, enligt statistik som Brå sammanställt. Med lagföring avses fällande domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat strafföreläggande eller meddelat åtalsunderlåtelse. Pojkar lagförs för brott mer än dubbelt så ofta som flickor.  Ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta och lågutbildade familjer lagförs oftare, liksom ungdomar med utländsk bakgrund.

Utsatta för brott
I sin nationella skolundersökning har Brå ställt frågan om hur många niondeklassare som utsatts för brott. 39 procent svarar att de utsatts för stöld, våld eller hot under det senaste året. Unga som bor med en förälder har i större utsträckning varit utsatta för brott än jämnåriga som lever med båda sina föräldrar.
 
Sexualbrott
Antalet sexualbrott mot barn som lagfördes år 2014 var 348 stycken. Med lagföring avses fällande domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat strafföreläggande eller meddelat åtalsunderlåtelse. Det vanligaste lagförda sexualbrottet mot barn 2014 var barnpornografibrott.

Analys
Sammantaget visar tre indikatorer på en gynnsam utveckling av målområdet som följer hur samhället skyddar och stödjer barn som far illa eller riskerar att fara illa. Andelen niondeklassare som själva uppger att de deltagit i brott respektive utsatts för brott har minskat. Även andelen barn som lagförts för brott har minskat under den senaste femårsperioden. 

Det finns skillnader mellan olika grupper av barn. Det är en högre andel pojkar i vård utanför det egna hemmet. Det är också en högre andel pojkar i brottslig verksamhet, både när det gäller deltagande i brott och lagföring för brott samt när det gäller utsatthet för brott. Äldre ungdomar är oftare i samhällets vård och återplaceras oftare.

Ungdomar som bor med en förälder är oftare utsatta för och deltar oftare i brott. Ungdomar som lever i familjer med de lägsta inkomsterna eller där föräldrarna har högst förgymnasial utbildning har lagförts i högre utsträckning än andra jämnåriga.