Externa rapporter

Barn och unga – insatser år 2013 – Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,Socialstyrelsen, 2014
Rapporten redovisar statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2013. Den innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Brottsförebyggande rådet (Brå) - Skolundersökning om brott  
Rapporten beskriver utvecklingen av andelen unga som enligt egen uppgift deltagit i brott eller andra problembeteenden samt andelen unga som anger att de utsatts för vissa typer av brott åren 1995—2011. 

Den polisanmälda barnmisshandeln, Brå, 2011
Rapporten analyserar den ökning av polisanmäld misshandel mot barn 0-6 år som skett under 00-talet.

SiS i korthet 2013, Statens institutionsstyrelse, 2014
Rapporten är en sammanställning av ett statistik som redovisas för missbruksvård, ungdomsvård och sluten ungdomsvård för 2013. 

Social rapport 2010, Socialstyrelsen, 2010
Social rapport 2010 är den femte i raden av nationella rapporter om sociala förhållanden. Av särskild relevans för stöd och skydd är kapitel 7: ”Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn”. 

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2014, Socialstyrelsen, 2014
Lägesrapporten är en samlad beskrivning och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Vård och omsorg om placerade barn, Socialstyrelsen, 2013
Rapporten utvärderar placerade barns vård och omsorg och ger rekommendationer till kommuner och landsting. Den beskriver och analyserar indikatorer på kommunnivå som visar på kvalitet och resultat av barn- och ungdomsvården och analyserar hittills vunna erfarenheter av öppna jämförelser.