Barn som känner sig otrygga i skolan, årskurs 4-6

Laddar...

Max18, Attityder till skolan, Skolverket

Indikatorn visar de barn uppgett att de känner sig trygga ”mer sällan” eller ”aldrig” i Skolverkets undersökning. Statistiken baseras på frågan i Attityder till skolan: Känner du dig trygg i skolan? De barn som räknas som otrygga är de som uppgett att de känner sig trygga mer sällan (än ibland) eller aldrig. I 2018 års undersökning ändrades svarsalternativet ”Mer sällan (än ibland)” till ”Sällan”. Detta bedöms inte påverka jämförbarheten. I grundinställningen visas bara årskurs 4-6.

Sammanslagningen av svarsalternativen är gjord av redan publicerad data på begäran av Barnombudsmannen, därför redovisas inget konfidensintervall för den här indikatorn.

Information om bakgrundsvariabeln utländsk/svensk bakgrund bygger på barnens egna uppgifter. Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar.