Elever som känner sig mobbade av elever, årskurs 4-6

Indikatorn beskriver andel barn som uppgett att de känner sig mobbade av andra elever.

Laddar...

Max18, Attityder till skolan, Skolverket

Indikatorn beskriver andel barn som uppgett att de känner sig mobbade av andra elever.

Barnen svarar på frågan ”Känner du dig mobbad av andra elever?” Indikatorn visar de som svarat ”en eller flera gånger i veckan”, eller ”en eller flera gånger i månaden” på respektive fråga. I grundinställningen visas bara årskurs 4-6.

I 2018 års undersökning ändrades svarsalternativet ”En eller flera gånger i veckan” till ”Minst en gång i veckan” och svarsalternativet ”En eller flera gånger i månaden” till ”Minst en gång i månaden”. Detta bedöms inte påverka jämförbarheten.

Sammanslagningen av svarsalternativen är gjord av redan publicerad data på begäran av Barnombudsmannen, därför redovisas inget konfidensintervall för den här indikatorn.

Information om bakgrundsvariabeln utländsk/svensk bakgrund bygger på barnens egna uppgifter. Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar.