Skydd

Temat Skydd handlar om de rättigheter som barn har att skyddas från bland annat våld, övergrepp, exploatering, droger, människohandel, tortyr, men också om att barn som anklagats för ett brott eller blivit dömda har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert.

Under det här temat har vi samlat statistik om barn som deltagit i brott, om lagförda sexualbrott mot barn, om alkohol och narkotika, men också om kränkande behandling och trygghet i skolan.

Under temat räknar Barnombudsmannen in följande artiklar i barnkonventionen (beskrivningarna är sammanfattningar av artiklarna): 

Artikel 11: Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

Artikel 16: Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. 

Artikel 32: Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hens skolgång. 

Artikel 33: Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

Artikel 34: Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. 

Artikel 35: Staten ska bekämpa handel med barn.

Artikel 36: Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Artikel 37: Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

Artikel 38: Inget barn får användas som soldat.

Artikel 40: ett barn som är anklagat för brott eller har blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert. 

Var kommer statistiken från?
Statistiken under temat kommer från Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN), Skolverkets undersökning Attityder till skolan, och från SCB:s undersökningar av barns levnadsförhållanden. Du kan läsa mer om hur en indikator har tagits fram under ”info” som du hittar under varje indikator, både på indikatorsidan och i statistiklabbet.

Vill du veta mer?
Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida

Vi hämtar vår statistik om narkotika från undersökningen Skolelevers drogvanor. Du kan läsa mer om undersökningen på CAN:s hemsida.  

Om du vill läsa mer om Brås skolundersökning om brott kan du göra det på Brås hemsida

Skolverket genomför sin undersökning Attityder till skolan i årskurs 4-6, 7-9 och år 2 i gymnasieskolan. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer.