Må bra

I barnkonventionen finns många delar som handlar om barns rätt att må bra. Det handlar till exempel om rätten att få vara frisk och att få vård när det behövs, vilket börjar med mödravården innan ett barn är fött. Det handlar också om social trygghet, om rätten till utveckling, och om rätten till rehabilitering för barn som varit med om övergrepp eller utnyttjande, eller där skyddet för ett barn på något annat sätt har brustit. 

I temat Må bra ingår också två av barnkonventionens grundprinciper: artikel 3 som handlar om barnets bästa, och artikel 6 om barns rätt att leva och utvecklas. Med utveckling menas inte bara fysisk utveckling, utan också psykisk, andlig, moralisk och social utveckling. 

Här har vi samlat statistik om hälsa, social trygghet och ekonomisk utsatthet.

Under temat räknar Barnombudsmannen in följande artiklar i barnkonventionen (beskrivningarna är sammanfattningar av artiklarna): 

Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 22: Barn som är flyktingar eller söker flyktingstatus har rätt till skydd och ska också få hjälp att återförenas med sin familj.

Artikel 24: Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och har rätt till sjukvård. Medlemsstaterna ska också säkerställa hälso- och sjukvård för mammor före och efter förlossningen. Alla grupper i samhället ska få information om bland annat barnhälsovård och hur olycksfall förebyggs. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barn ska avskaffas. 

Artikel 25: Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som har omhändertagits av myndigheterna.

Artikel 26: Varje barn har rätt till social trygghet. 

Artikel 27: Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. Föräldrar har huvudansvaret för sina barn, men staten ska ge stöd och hjälp när det behövs.

Artikel 39: Ett barn som har utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.


Var kommer statistiken från?
Statistiken under det här temat kommer från Kronofogden, Statistiska Centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Du kan läsa mer om hur en indikator har tagits fram under ”info” som du hittar under varje indikator, både på indikatorsidan och i statistiklabbet.

Vill du veta mer?
Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida. 

Om du vill läsa mer om barns hälsa så kan du vända dig till Folkhälsomyndigheten som bland annat genomför undersökningen Skolbarns hälsovanor hos 11-, 13- och 15-åringar. 

Socialstyrelsen har registerdata som ligger till grund för flera indikatorer i Max18, bland annat om mödrahälsovård och dödsfall. Du kan läsa mer om Socialstyrelsen arbete och statistik på deras hemsida. 

Om du vill läsa mer om vräkning som berör barn kan du läsa mer på Kronofogdens hemsida.