Lika värde och identitet

Barnkonventionen beskriver barns rätt till lika värde och identitet bland annat i artikel 2 som är en av barnkonventionens huvudprinciper. Många indikatorer under andra teman i Max18 kan också tolkas utifrån artikel 2, genom att de gör det möjligt att jämföra situationen för barn med till exempel olika kön, socioekonomisk bakgrund eller föräldrars födelseland. I Sverige vet vi till exempel att ekonomisk utsatthet är betydligt vanligare för barn med utländsk bakgrund. Vi vet också att flickor själva uppger att de lider av psykisk ohälsa och stress oftare än pojkar.

Barnkonventionen handlar också om barns rätt till identitet och till sin bakgrund, om rättigheterna för barn med funktionsnedsättningar, och om rättigheterna för barns om tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning.

Under det här temat har vi samlat statistik som fångar ojämlika villkor för barn. Under temat räknar Barnombudsmannen in följande artiklar i barnkonventionen (beskrivningarna är sammanfattningar av artiklarna):

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde, oavsett barnets eller dess föräldrars/vårdnadshavares etnicitet, hudfärg, kön, språk, religion, åsikter, egendom, funktionsnedsättning, eller ställning i övrigt. Barn ska skyddas mot diskriminering.

Artikel 7: Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

Artikel 8: Varje barn har rätt att få behålla sin identitet.

Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

Artikel 30: Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

Var kommer statistiken från?

Statistiken kommer från Folkhälsomyndighetens undersökning, Skolbarns hälsovanor. Under 2018 kommer statistik från Socialstyrelsen och SCB tillkomma.

Vill du veta mer?

Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida. 

Om du vill läsa mer om barns hälsa så kan du vända dig till Folkhälsomyndigheten som bland annat genomför undersökningen Skolbarns hälsovanor hos 11-, 13- och 15-åringar.

2015 skrev Barnombudsmannen en temarapport om könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa, med statistiken i Max18 som utgångspunkt. Du hittar rapporten här.