Lek, fritid, kultur och vila

Temat handlar om varje barns rätt till lek, till vila, till att ta del av kultur och till att själv skapa kultur. I barnkonventionen står det bland annat att staten ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet, rekreations- och fritidsverksamhet. 

Under det här temat har vi samlat statistik om kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Här finns också statistik om läsning och kulturskola. 

Under temat räknar Barnombudsmannen in följande artikel i barnkonventionen (beskrivningen är en sammanfattning av artikeln): 

Artikel 31: Varje barn har rätt till fritid, lek och vila. Varje barn har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. 

Var kommer statistiken från?
Statistiken under temat kommer från Kulturskolerådet och SCB:s undersökningar om barns levnadsförhållanden. Du kan läsa mer om hur en indikator har tagits fram under ”info” som du hittar under varje indikator, både på indikatorsidan och i statistiklabbet.

Vill du veta mer?
Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida. 

På SCB:s hemsida kan du läsa mer om Undersökningarna av barns levnadsförhållanden. 

Kulturskolerådet samlar statistik om kulturskolor i Sverige. På deras hemsida finns mer information.