Inflytande och information

Temat Inflytande och information handlar om de rättigheter som barn har att uttrycka sina åsikter och att få ta del av information som de förstår. Här ingår också barns yttrandefrihet, religionsfrihet, tankefrihet och föreningsfrihet. En av barnkonventionens grundprinciper ingår i det här temat och återfinns i artikel 12: att barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Under det här temat har vi samlat statistik om inflytande hemma och i skolan, baserat på hur barnen själva upplever det. Här ingår också statistik som beskriver i hur stor utsträckning barn tar del av nyheter.

Under temat räknar Barnombudsmannen in följande artiklar i barnkonventionen (beskrivningarna är sammanfattningar av artiklarna):

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör hen. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Artikel 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet. Det innefattar rätten att söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag.

Artikel 14: Varje barns rätt till tanke- och religionsfrihet ska respekteras.

Artikel 15: Varje barn har rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster.

Artikel 17: Staten ska ta ansvar för att varje barn har tillgång till information och material som främjar barnets välmående och hälsa, bland annat barnböcker.

Var kommer statistiken från?
Statistiken under temat kommer från SCB:s undersökningar av barns levnadsförhållanden. Du kan läsa mer om hur en indikator har tagits fram under ”info” som du hittar under varje indikator, både på indikatorsidan och i statistiklabbet.

Vill du veta mer?
Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida. 

På SCB:s hemsida kan du läsa mer om Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.