Externa rapporter

Skolbarn hälsovanor i Sverige 2013/14, Folkhälsomyndigheten
Hur har barns och ungas levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar? Dessa frågor svarar vi på i denna rapport, som bygger på resultat från Skolbarns hälsovanor 2013/14. Det är en enkätundersökning av levnadsvanor och hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar som har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/86.

Barn och Unga 2013. Utveckling av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder, Statens folkhälsoinstitut 2013 
Rapporten är en del av Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsens gemensamma uppdrag att samordna folkhälsorapporteringen med fokus på barn och unga. 

Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013,Socialstyrelsen, 2013
I rapporten ger Socialstyrelsen en helhetsbild av välfärden hos barn och unga och belyser såväl hälsa som sociala förhållanden samt verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den beskriver och analyserar utvecklingen över tid samt uppmärksammar framtida utmaningar och strategier. 

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga, Statens folkhälsoinstitut, 2011 
Rapporten redovisar resultat från en enkätundersökning av den psykiska hälsan bland alla barn i Sverige i årskurs 6 och årskurs 9 som genomfördes hösten 2009.