Rapport- Ekonomi

Indikatorerna på målområdet en god levnadsstandard innefattar barnens familjers ekonomiska situation, om barn berörts av vräkning och om barn har tillgång till ett eget rum i bostaden. Det finns flera sätt att mäta den ekonomiska situationen på och måtten kompletterar varandra. 

Ekonomi analys

Ekonomisk utsatthet

Under 2015 levde 15 procent av alla barn i familjer som var ekonomiskt utsatta. SCB:s barnregister utvecklades under 2015, vilket innebär förändringar i statistiken. Därför redovisas indikatorn från 2014, men inte för tidigare år. Förändringarna ger utslag särskilt för barn med kort vistelsetid i Sverige, vilket gör att siffrorna är lägre för den här indikatorn än de tidigare har varit.

Familjernas ekonomiska situation ser olika ut beroende på familjens sammansättning, föräldrarnas utbildningsnivå och familjens bakgrund och vistelsetid i Sverige. Till exempel var 38 procent av de barn som lever med ensamstående mammor ekonomiskt utsatta 2015. Samma år levde ungefär 37 procent av alla barn med utländsk bakgrund i ekonomisk utsatthet.

Familjer som saknar kontantmarginal
Vart tionde barn levde år 2014 i en ekonomiskt utsatt familj som också saknade kontantmarginal. Att sakna kontantmarginal innebär att familjen inte har möjlighet att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor inom en månad, utan att låna eller be om hjälp.

Familjer som saknar kontantmarginal
När hushållens tillgång till kontantmarginal undersöks visar det sig att nästan hälften av de familjer som är ekonomiskt utsatta saknar kontantmarginal. Vart tionde barn levde år 2012 i en ekonomiskt utsatt familj som också saknade kontantmarginal. Med begreppet menas möjlighet att inom en månad kunna betala en oväntad utgift på 8 000 kronor utan att låna eller be om hjälp.

Låg inkomststandard
Andelen barn som levde i familjer med låg inkomststandard 2015 var 7 procent. Även den här indikatorn har påverkats av förändringar i SCB:s barnregister, vilket innebär att vi bara kan visa statistiken för 2014 och 2015, inte för tidigare år. Det är framförallt barn med utländsk bakgrund och kort vistelsetid i Sverige samt barn vars föräldrar har förgymnasial utbildning som lever i familjer med låg inkomststandard. Även barn till ensamstående mödrar och barn med flera syskon lever i större utsträckning med låg inkomststandard.  

Långvarigt ekonomiskt bistånd
Andelen barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) har de senaste fem åren varierat mellan 2,6 procent och 2,9 procent. År 2015 levde omkring 52 500 barn (2,6 procent) i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Eget rum
Andelen barn med utrymme för eget rum har varit relativt oförändrad den senaste femårsperioden och 2016 hade 69 procent utrymme för eget rum. Man utgår då från bostadens och familjens storlek och förutsätter att föräldrarna delar rum. I trångbodda familjer prioriteras ofta eget rum för de äldre barnen genom att föräldrarna bor i vardagsrummet eller att yngre syskon delar rum. Så när barnen själva får frågan om de har eget rum blir andelen högre.

Vräkning
Andelen barn som berörs av vräkning har minskat under den senaste femårsperioden, från 34 barn per 100 000 år 2010 till 19 barn per 100 000 2016. En barnfamilj definieras som ensamstående eller sammanboende föräldrar med minderåriga barn som de bor tillsammans med minst 30 dagar per år, även barn som bor växelvis och umgängesbarn inkluderas. Andelen barn som berörs av vräkning varierar mellan länen, från ungefär 0 till 46 barn per 100 000.   

Analys
Sammantaget visar indikatorerna på i stort sett oförändrade nivåer under de senaste fem åren. Däremot har andelen barn som berörs av vräkning gått ned.

Inom målområdet finns det också skillnader mellan olika grupper av barn. Flera av indikatorerna visar att barn med ensamstående föräldrar, barn vars föräldrar har låg utbildning, barn i arbetarhushåll, barn med flera syskon och barn med utländsk bakgrund har en lägre levnadsstandard. 

Flera av indikatorerna visar att de yngsta barnen generellt har en lägre levnadsstandard. Det är en högre andel barn som är 0-5 år som lever i familjer med låg inkomststandard och i ekonomiskt utsatta familjer. Det är också vanligare att yngre barn berörs av vräkning.

Förändringar i SCB:s barnregister gör att nivåerna av barn i ekonomisk utsatthet och med låg inkomststandard är lägre än vad som tidigare uppmätts. Det beror framför allt på att vi med det nya sättet att mäta saknar ekonomivariabler för många barn som invandrat under året, eftersom de vuxna inte varit folkbokförda, eller saknar en registrerad inkomst. Förändringarna slår framför allt mot barn med kort vistelsetid i Sverige. Detta gör också att det inte går att jämföra med statistik från tidigare år än 2014.