Externa rapporter

Barn i dag - En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt, SCB, 2009
Utifrån SCB:s olika undersökningar och register beskrivs barns levnadsvillkor ur olika aspekter, däribland barns ekonomiska förutsättningar. 

Children’s well-being in rich countries – A comparative overview, UNICEF Office of Research, 2013
Rapporten jämför barns levnadsvillkor i de 29 rikaste länderna i världen. Den redovisar indikatorer på utbildningsområdet, materiell levnadsstandard, hälsa och trygghet, beteende och riskfaktorer och boendemiljö.

Doing better for children, OECD, 2009 
På OECD:s webbplats presenteras internationellt framtagna indikatorer på barns välfärd där OECD-länder kan jämföras. På webbplatsen finns både länkar till deras rapport om barns välfärd och till ett statistikverktyg där du själv kan välja hur du vill visa indikatorerna. Webbplatsen är på engelska. 

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968-2010, Socialstyrelsen 2013 
Rapporten är en underlagsrapport till "Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013". I rapporten beskrivs trender i ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer och bland barn ur ett internationellt perspektiv. 

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken, Försäkringskassan 2013
Rapporten redovisar resultat för den ekonomiska familjepolitiken. Indikatorerna är uppdelade enligt följande:

1) Den ekonomiska familjepolitikens fördelning.

2) Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnhushållens ekonomiska standard.

3) Barnhushållens inkomst och inkomstutveckling.

4) Ekonomiskt utsatta barnhushåll.

Vräkta barn. Socialstyrelsen 2013
Rapporten är gjord av arbetsgruppen om vräkningar av barn och undersöker hur många barnfamiljer som vräks, varför barnfamiljer vräks och vilka implikationer vräkningar får för barnen. 

Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige, Unicef, 2012
I samarbete med socialhögskolan kartlägger Unicef barn som lever i socialt utanförskap som inkluderar och breddar definitionen av ekonomisk utsatthet. De objektiva kriterier som använts för att definiera denna risk är dels ekonomisk utsatthet, dels kontakter med sociala myndigheter på grund av skol- och/eller brottsrelaterade problem.

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968–2010, Underlagsrapport, Socialstyrelsen, 2013
I underlagsrapporten analyserar författarna trender i ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer och barn. Därtill diskuteras sambandet mellan familjens ekonomi och barnens utsatthet ur ett internationellt perspektiv.