Rapport- Delaktighet

Indikatorerna på målområdet barns delaktighet i samhället innefattar barns inflytande i skolan, tillgång till information och deltagande i kulturverksamhet, idrottsaktiviteter och andra fritidsaktiviteter.

Delaktighet analys

Inflytande i skolan
I Undersökningarna av barns levnadsförhållanden får barnen svara på om de tycker att de får vara med och bestämma om vilka dagar de ska ha läxor och prov och om hur skolmiljön ska se ut. 2013-2014 uppgav 53 procent av eleverna att de hade inflytande i skolan. Bland elever i gymnasieskolan var det 64 procent som tyckte att de hade inflytande, medan 54 procent av eleverna i årskurs 7-9 tyckte att de hade inflytande. Bland elever i årskurs 4-6 var motsvarande siffra 48 procent.

Inflytande hemma 
Det var 93 procent av barnen i samma undersökning som uppgav att de hade inflytande hemma 2015-2016. Det har inte skett någon signifikant förändring sedan det senaste mättillfället, däremot har det skett en svagt positiv utveckling sedan 2007-2008, när 88 procent svarade att de ofta eller alltid fick vara med och bestämma hemma.

Nyheter
34 procent av barnen i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden uppgav 2015-2016 att de följde nyheterna på TV, radio, genom tidningen eller på internet dagligen. Bland eleverna som var 16-18 år var det 41 procent, av de som var 12-15 år var det 28 procent. Bland de äldre barnen var det vanligare att pojkar (50 procent) följde nyheterna än flickor (31 procent).

Bokläsning

12 procent av barnen i samma undersökning uppgav 2015-2016 att de läste böcker på sin fritid varje dag. De yngre barnen uppgav i högre utsträckning att de läser ofta (15 procent jämfört med 7 procent).

Kulturskola
2016 var det 229 941 barn som deltog i kulturskolans ämnesverksamhet. Deltagandet har ökat stadigt sedan 2012. Det är betydligt fler flickor (ca 149 000) än pojkar (ca 81 000) som deltar.

Idrottsaktiviteter
Av 12-18 åringarna i undersökningen uppgav 61 procent 2016 att de brukar träna idrott i någon förening eller klubb. Det finns inga större skillnader mellan pojkar och flickor i samma ålder men deltagandet minskar med ålder: bland flickor som var 12-15 år svarade 72 procent ja på frågan, medan det bland 16-18 åriga flickor bara var 39 procent.

Fritidsaktiviteter som inte är idrott
Den här indikatorn beskriver barn som minst en gång i veckan på sin fritid deltar i en aktivitet som inte har med idrott att göra. Det gjorde ungefär en femtedel (21 procent) av barnen 2016. Bland de barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning var det 26 procent som deltog i en fritidsaktivitet som inte är idrott, jämfört med 14 procent av barnen till föräldrar som bara har gymnasieutbildning. 

Analys
Indikatorerna för barns delaktighet i samhället har inte förändrats i någon större utsträckning under de senaste åren. Flickor deltar i större utsträckning i kulturskolan, medan pojkar i större utsträckning uppger de följer nyheterna dagligen. Socioekonomiska faktorer tycks påverka delaktigheten i fritidsaktiviteter som inte är idrott (till exempel musik, teater eller scouterna), och idrottsutövandet minskar med åldern, framför allt för flickor.