Sammanfattning

Indikatorerna på målområdet barns delaktighet i samhället innefattar barns inflytande i skolan, tillgång till information och deltagande i kulturverksamhet, idrottsaktiviteter och andra fritidsaktiviteter.

Delaktighet analys

Inflytande i skolan
I undersökningen får barnen svara på om de tycker att de får vara med och bestämma om vilka dagar de ska ha läxor och prov och om hur skolmiljön ska se ut. 2013-2014 uppgav 53 procent av eleverna att de hade inflytande i skolan. Bland barnen i gymnasieskolan var det 64 procent som tyckte att de hade inflytande, medan 54 procent av eleverna i årskurs 7-9 tyckte att de hade inflytande. Bland elever i årskurs 4-6 var motsvarande siffra 48 procent.

Inflytande hemma 
Det var 89 procent av barnen i samma undersökning som uppgav att de hade inflytande hemma 2013-2014. Det har inte skett någon signifikant förändring under de senaste fem åren. 

Nyheter

26 procent av barnen i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2013-2014 uppgav att de följde nyheterna på TV, radio, genom tidningen eller på internet dagligen. Bland eleverna som är 16-18 år var det 38 procent, av de som är 13-15 år var det 27 procent, och bland de yngsta (10-12 år) var det 13 procent. Bland de äldre barnen är det vanligare att pojkar följer nyheterna än flickor.

Bokläsning
15 procent av barnen i samma undersökning uppgav 2013-2014 att de läste böcker på sin fritid varje dag. De yngre barnen uppger i högre utsträckning att de läser ofta. Barn som har föräldrar med högre utbildningsnivå än gymnasienivå läser också mer. 

Kulturskola
2015 var det 223 795 barn som deltog i kulturskolans ämnesverksamhet. Deltagandet har ökat stadigt sedan 2010. Det är betydligt fler flickor (ca 145 000) än pojkar (ca 78 000) som deltar.

Idrottsaktiviteter
Av 10-18 åringarna i undersökningen uppgav 66 procent att de brukar träna idrott i någon förening eller klubb. Det finns inga större skillnader mellan pojkar och flickor men deltagandet minskar med ålder, och skiljer sig mellan barn med olika socioekonomiska förutsättningar. Barn till ensamstående föräldrar deltar inte i idrottsaktiviteter i lika stor utsträckning. Barn med utländsk bakgrund deltar också i mindre utsträckning, liksom barn som har föräldrar utan eftergymnasial utbildning. 

Andra fritidsaktiviteter
Den här indikatorn beskriver barn som minst en gång i veckan på sin fritid deltar i en aktivitet som inte har med idrott att göra. Det gör ungefär en fjärdedel (24 procent) av barnen. Det är fler flickor (28 procent) än pojkar (20 procent) som deltar i andra fritidsaktiviteter. Här är de socioekonomiska skillnaderna inte lika tydliga och det är inga skillnader mellan barn med ensamstående föräldrar och barn med sammanboende föräldrar. 

Analys
Indikatorerna för barns delaktighet i samhället har inte förändrats i någon större utsträckning under de senaste åren. Flickor är ofta mer delaktiga än pojkar i fritidsaktiviteter och läser dessutom regelbundet i större utsträckning. Däremot uppger pojkar oftare att de följer nyheterna dagligen. Socioekonomiska faktorer tycks påverka delaktigheten i idrott och i viss mån även andra fritidsaktiviteter. Det är till exempel inte lika vanligt att delta i idrottsaktiviteter bland barn med ensamstående föräldrar, barn med utländsk bakgrund och barn som har föräldrar utan eftergymnasial utbildning.