Sammanfattning

Indikatorerna på målområdet barns delaktighet i samhället innefattar barns inflytande i skolan, tillgång till information och deltagande i kulturverksamhet, idrotts- och föreningsliv.

Delaktighet analys

Inflytande i skolan
53 procent av eleverna anser att de har inflytande i skolan. Det är vanligare att de äldre barnen i årskurs 7-9 och gymnasiet har inflytande i skolan jämfört med barnen i årkurs 4-6.

Inflytande hemma 
Det är 89 procent av barnen som anser sig ha inflytande hemma, och det har inte skett någon nämnvärd förändring de senaste fem åren. Det är vanligare att äldre barn i åldern 16-18 år anser sig ha inflytande.  

Nyheter

15 procent av barnen i årskurs 4-6 följer nyhetsrapporteringen i TV, radio och på internet dagligen. På gymnasiet är det drygt 40 procent. Pojkar följer nyheterna varje dag i större utsträckning än flickor.

Bokläsning
När det gäller att läsa böcker på fritiden är situationen omvänd: flickorna läser mer än pojkarna. Yngre barn läser mer än äldre. Totalt läser knappt vart femte barn mellan 10 och 18 år böcker på sin fritid.

Musik- eller kulturskola
Här är flickorna fler än pojkarna, 64 procent av eleverna som deltar i musik- eller kulturskola är flickor.

Idrottsaktiviteter
Yngre barn deltar mer i idrottsaktiviteter än äldre, men skillnaden mellan pojkar och flickor är liten. Tre femtedelar av 10-18-åringar uppger att de deltar i idrottsaktiviteter  minst en gång i veckan. Här syns socioekonomiska skillnader, då barn till föräldrar med högst förgymnasial utbildning och från arbetarhushåll mer sällan deltar i idrottsaktiviteter.

Föreningsliv
Begreppet föreningsliv innebär här att man minst en gång i veckan på sin fritid deltar i en aktivitet som inte har med idrott att göra, med en vuxen ledare. Det gör ungefär en femtedel av barnen och det är fler flickor än pojkar. Även här finns socioekonomiska skillnader. Barn till föräldrar utan eftergymnasial utbildning och barn i arbetarhushåll deltar mer sällan i föreningsliv.

Analys
Barns delaktighet i samhället har inte förändrats under de senaste åren. Flickor är ofta mer delaktiga än pojkar, förutom när det gäller att följa nyheter, vilket pojkar gör i större utsträckning. Socioekonomiska faktorer påverkar i viss mån; barn till föräldrar med hög utbildning och i tjänstmannahushåll har högre delaktighet i samhället.