Externa rapporter

Attityder till skolan 2012, Skolverket, 2013 
Rapporten redovisar resultat från Skolverkets attitydundersökning. Undersökning handlar bland annat om trygghet i skolan, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt mobbning och annan kränkande behandling 

Barns fritid, SCB, 2009
Rapporten ger en översikt över barns fritid och tar upp olika aspekter av fritiden såsom idrott och föreningsliv, kultur, information och medier samt umgänge med vänner. 

Fokus 10 – En analys av ungas inflytande,Ungdomsstyrelsen, 2010 
Rapporten kartlägger ungas delaktighet och inflytande i bland annat skolan, familjen, den representativa demokratin och på fritiden. 

Småungar & medier 2015, Statens medieråd, 2015 
Statens medieråds rapport som visar medievanor hos barn mellan 0 och 8 år.

Ungar & medier 2015, Statens medieråd, 2015
Statens medieråds rapport som visar medievanor hos barn mellan 9 och 16 år.