Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Statistik per tema

Statistiken som Barnombudsmannen samlar på Max18 delas in i temaområden. Varje tema är kopplat till barnkonventionen och vissa artiklar i konventionen. Inom varje tema finns flera indikatorer som beskriver hur barn i Sverige har det.

Här nedanför kan du läsa mer om våra teman och vilken statistik de innehåller.

Hitta statistik per tema

Lika värde och identitet »

Barnkonventionen beskriver barns rätt till lika värde och identitet bland annat i artikel 2 som är en av barnkonventionens huvudprinciper. Många indikatorer under andra teman i...

Må bra »

I barnkonventionen finns många delar som handlar om barns rätt att må bra. Det handlar till exempel om rätten att få vara frisk och att få vård när det ...

Familj »

I barnkonventionen finns det flera artiklar som handlar om barnets rätt till sina föräldrar och sin familj, men också om rätten att få hjälp och omvårdnad...

Skydd »

Temat Skydd handlar om de rättigheter som barn har att skyddas från bland annat våld, övergrepp, exploatering, droger, människohandel, tortyr, men också om att barn...

Inflytande och information »

Temat Inflytande och information handlar om de rättigheter som barn har att uttrycka sina åsikter och att få ta del av information som de förstår. Här ingår o...

Utbildning »

Temat Utbildning handlar om varje barns rätt till utbildning. I barnkonventionen finns det två artiklar som beskriver rätten till utbildning, artikel 28 och artikel 29. I barnkonven...

Lek, fritid, kultur och vila »

Temat handlar om varje barns rätt till lek, till vila, till att ta del av kultur och till att själv skapa kultur. I barnkonventionen står det bland annat att staten ska uppmuntra ti...