Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Statistik per ämne

Regeringen har formulerat ett övergripande mål för barnrättspolitiken. Målet är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

För att kunna följa upp målet har det brutits ned i sex delområden (ämnen) som var för sig bidrar till måluppfyllelsen. Varje sådant område är direkt kopplat till barnkonventionen. Inom varje område finns flera indikatorer som beskriver hur barn har det.

Nedan ser du vilka områdena är och vad indikatorerna under respektive område visar.

Hitta statistik per ämne

Hälsa »

Målområde 2: Bästa möjliga hälsa.