Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Statistik per tema

Statistiken som Barnombudsmannen samlar på Max18 delas in i temaområden. Varje tema är kopplat till barnkonventionen och vissa artiklar i konventionen. Inom varje tema finns flera indikatorer som beskriver hur barn i Sverige har det.

Under 2018 utvecklar Barnombudsmannen innehållet i Max18. Det innebär att en del indikatorer kommer förändras och att många nya indikatorer kommer läggas till. Just nu finns det sex temaområden, i september kommer Max18 få ytterligare ett tema: Lika värde och identitet.

Här nedanför kan du läsa mer om våra teman och vilken statistik de innehåller.

Hitta statistik per tema

Lika värde & identitet »

Barnkonventionen beskriver barns rätt till lika värde och identitet bland annat i artikel 2 som är en av barnkonventionens huvudprinciper. Många indikatorer under andra teman i Max18 kan också tolkas utifrån artikel 2, genom att de gör det möjligt att jämföra situationen för barn med till exempel olika kön, socioekonomisk bakgrund eller föräldrars födelseland. I Sverige vet vi till exempel att ekonomisk utsatthet är betydligt vanligare för barn med utländsk bakgrund. Vi vet också att flickor själva uppger att de lider av psykisk ohälsa och stress oftare än pojkar.

Må bra »

I barnkonventionen finns många delar som handlar om barns rätt att må bra. Det handlar till exempel om rätten att få vara frisk och att få vård när det ...

Familj »

I barnkonventionen finns det flera artiklar som handlar om barnets rätt till sina föräldrar och sin familj, men också om rätten att få hjälp och omvårdnad...

Skydd »

Temat Skydd handlar om de rättigheter som barn har att skyddas från bland annat våld, övergrepp, exploatering, droger, människohandel, tortyr, men också om att barn...

Inflytande och information »

Temat Inflytande och information handlar om de rättigheter som barn har att uttrycka sina åsikter och att få ta del av information som de förstår. Här ingår o...

Utbildning »

Temat Utbildning handlar om varje barns rätt till utbildning. I barnkonventionen finns det två artiklar som beskriver rätten till utbildning, artikel 28 och artikel 29. I barnkonven...

Lek, fritid, kultur och vila »

Temat handlar om varje barns rätt till lek, till vila, till att ta del av kultur och till att själv skapa kultur. I barnkonventionen står det bland annat att staten ska uppmuntra ti...