Lek, fritid, kultur och vila

Temat handlar om varje barns rätt till lek, till vila, till att ta del av kultur och till att själv skapa kultur. I barnkonventionen står det bland annat att staten ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet, rekreations- och fritidsverksamhet.

Under det här temat har vi samlat statistik om kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Här finns också statistik om läsning och kulturskola. 

Kulturaktiviteter
I Undersökningarna om barns levnadsförhållanden får barnen svara på om de besökt någon kulturaktivitet på sin fritid under det senaste halvåret. I begreppet kulturaktivitet ingår teater, bio, museum, konstutställning, bibliotek och konsert. Nästan alla barn (96 procent) angav 2015-2016 att de hade besökt minst en kulturaktivitet på sin fritid under det senaste halvåret. Det finns inga större skillnader beroende på kön, ålder, familjetyp eller antal syskon. Nivån har också varit i princip oförändrad sedan 2007-2008.

Idrottsaktiviteter
Av 12-18 åringarna i undersökningen uppgav 61 procent 2016 att de brukar träna idrott i någon förening eller klubb. Det finns inga större skillnader mellan pojkar och flickor i samma ålder men deltagandet minskar med ålder: bland flickor som var 12-15 år svarade 72 procent ja på frågan, medan det bland 16-18 åriga flickor bara var 39 procent. Bland pojkar i samma ålder är det 60 procent som fortfarande håller på med idrott.

Fritidsaktiviteter som inte är idrott
Den här indikatorn beskriver barn som minst en gång i veckan på sin fritid deltar i en aktivitet som inte har med idrott att göra. Det gjorde ungefär en femtedel (21 procent) av barnen 2016. Bland de barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning var det 26 procent som deltog i en fritidsaktivitet som inte är idrott, jämfört med 14 procent av barnen till föräldrar som bara har gymnasieutbildning. 

Läsning
12 procent av barnen i SCB:s undersökning uppgav 2015-2016 att de läste böcker på sin fritid varje dag. De yngre barnen uppgav i högre utsträckning att de läser ofta (15 procent jämfört med 7 procent).

Kulturskola
2016 var det 229 941 barn som deltog i kulturskolans ämnesverksamhet. Deltagandet har ökat stadigt sedan 2012. Det är betydligt fler flickor (ca 149 000) än pojkar (ca 81 000) som deltar.

Analys
Statistiken på det här temat har inte förändrats i någon större utsträckning under de senaste åren. Flickor deltar i större utsträckning i kulturskolan, medan pojkar i större utsträckning fortsätter idrotta högre upp i åldrarna. Socioekonomiska faktorer tycks påverka delaktigheten i fritidsaktiviteter som inte är idrott (till exempel musik, teater eller scouterna).v