Inflytande och information

Temat Inflytande och information handlar om de rättigheter som barn har att uttrycka sina åsikter och att få ta del av information som de förstår. Här ingår också barns yttrandefrihet, religionsfrihet, tankefrihet och föreningsfrihet. En av barnkonventionens grundprinciper ingår i det här temat och återfinns i artikel 12: att barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Under det här temat har vi samlat statistik om inflytande hemma och i skolan, baserat på hur barnen själva upplever det. Här ingår också statistik som beskriver i hur stor utsträckning barn tar del av nyheter. 

Inflytande hemma
I Undersökningarna av barns levnadsförhållanden får barnen svara på om de tycker att de får vara med och bestämma om saker som rör dem hemma. Det var 93 procent av barnen som uppgav att de hade inflytande hemma 2015-2016. Det har inte skett någon signifikant förändring sedan det senaste mättillfället, däremot har det skett en svagt positiv utveckling sedan 2007-2008, när 88 procent svarade att de ofta eller alltid fick vara med och bestämma hemma.

Följer nyheterna
34 procent av barnen i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden uppgav 2015-2016 att de följde nyheterna på TV, radio, genom tidningen eller på internet dagligen. Bland eleverna som var 16-18 år var det 41 procent, av de som var 12-15 år var det 28 procent. Bland de äldre barnen var det vanligare att pojkar (50 procent) följde nyheterna än flickor (31 procent).

Inflytande i skolan
I samma undersökning fick barnen tidigare svara på om de tycker att de får vara med och bestämma om vilka dagar de ska ha läxor och prov och om hur skolmiljön ska se ut. 2013-2014 uppgav 53 procent av eleverna att de hade ett sådant inflytande i skolan. Bland elever i gymnasieskolan var det 64 procent som tyckte att de hade inflytande, medan 54 procent av eleverna i årskurs 7-9 tyckte att de hade inflytande. Bland elever i årskurs 4-6 var motsvarande siffra 48 procent.