Familj

I barnkonventionen finns det flera artiklar som handlar om barnets rätt till sina föräldrar och sin familj, men också om rätten att få hjälp och omvårdnad om hen inte kan vara kvar hos sina föräldrar. Under temat familj ingår därför indikatorer om placerade barn. I Barnkonventionen står det också att föräldrar och vårdnadshavare ska ha tillgång till stöd och att barn har rätt till barnomsorg. Därför ingår också indikatorer om förskolan och barnomsorg i temat Familj.

Inte överens med sina föräldrar
Andelen som inte kommer överens med någon av sina föräldrar var 3 procent år 2015-2016, vilket är samma nivå som tidigare år. Det är ungefär lika många barn som inte kommer överens med sin pappa som inte kommer överens med sin mamma. Det är inte heller några större skillnader mellan flickor och pojkar.

Placerade barn
Drygt en procent (121 per 10 000) av alla barn upp till 18 år var någon gång under 2013 placerade utanför det egna hemmet enligt Socialstyrelsens statistik. Omkring tre fjärdedelar av barnen var placerade i familjehem, vilket är den vanligaste placeringsformen. Fler pojkar än flickor är placerade och tonåringar är i tydlig majoritet. Under samma år hade 13 barn per 10 000 varit placerade på ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett särskilt ungdomshem längre än sex månader.

Återplacering
Andelen barn som återplacerats inom ett år efter hemgång (från HVB eller familjehemsplaceringar) minskade något mellan 2009 och 2013, från 5,6 till 4,7 per 10 000. Det är drygt sex gånger vanligare för tonåringar (13-17 år) att återplaceras än för barn under tolv år. 

Personaltäthet i förskolan
Antalet barn per årsarbetare i förskola och pedagogisk omsorg har varit runt fem de senaste fem åren. 2016 var det 5,2 i förskolan och 4,9 i pedagogisk omsorg. Det är ingen större skillnad mellan olika typer av huvudmän.

Utbildade förskollärare
När det gäller andelen personal med pedagogisk högskoleexamen finns det däremot skillnader mellan fristående och kommunala huvudmän: I kommunala förskolor var andelen med pedagogisk högskoleexamen högre (45 procent) än i fristående förskolor (30 procent). Det är också en skillnad som tycks bestå över tid. 

Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen är betydligt högre i förskolan än i pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). I förskolan hade 42 procent en pedagogisk högskoleutbildning 2016, medan det i pedagogisk omsorg var 5 procent. 

Analys
Den vanligaste formen av placering är familjehem och det är en högre andel pojkar som är placerade än flickor. Tonåringar är oftare placerade och återplaceras också oftare än yngre barn.

Personaltätheten i förskola och pedagogisk omsorg har inte förändrats nämnvärt över tid och det finns inga större skillnader mellan kommunala och fristående huvudmän. Däremot finns det fler utbildade förskolelärare i kommunala förskolor, och en betydligt större andel personal med pedagogisk högskoleexamen i förskolan än inom pedagogisk omsorg.