Vad är kommuntyp?

Flera indikatorer går att visa uppdelade på typ av kommun i statistiklabbet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har delat in Sveriges kommuner i ett tiotal olika kommungrupper. För vissa indikatorer används en grövre indelning med tre typer av kommuner. 

Läs mer om kommungruppsindelningen på SKL:s webbplats.