Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om vårt verktyg Max18.

 • Vad finns det för statistik i Max18? »

  Statistiken i Max18 hämtas från olika typer av datainsamlingar som myndigheter och organisationer redan kontinuerligt gör. Innehållet i Max18 utgår från vad en arbetsgrupp som regeringen tillsatte kom fram till för några år sedan. Arbetsgruppen presenterade sina förslag på vilken statistik som skulle användas i en rapport. Den rapporten heter Ett uppföljningssystem för barnpolitiken (Ds 2007:9). Sedan dess har indikatorerna utvecklats och fler indikatorer har lanserats på uppdrag av regeringen.

 • Var kommer statistiken ifrån? »

  Statistiken kommer från Skolverket, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Kronofogden, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Musik- och Kulturskolerådet (SMoK). 2018 kommer indikatorer läggas till som kommer från Statens Medieråd, Kulturskolerådet, Kungliga biblioteket, Försäkringskassan och Inspektionen för Vård och Omsorg. SCB och Barnombudsmannen samlar in, kvalitetssäkrar och levererar data till Max18 cirka tre gånger per år.

 • Vad är ett tematiskt område? »

  I Max18 delas statistiken in i sju teman som utgår ifrån barnkonventionen:

  • Lika värde och identitet (tillkommer under hösten 2018)
  • Må bra
  • Familj
  • Skydd
  • Inflytande och information
  • Utbildning
  • Lek, fritid, kultur och vila 
 • Vad är en indikator? »

  En indikator är ett mått som visar eller indikerar tillståndet inom ett större område. I Max18 används indikatorerna inom varje tema för att visa eller indikera på tillståndet och utvecklingen inom det tematiska området.

 • Varför finns inte den statistik jag är intresserad av? »

  Syftet med Max18 är inte att samla all statistik om barn och unga. Indikatorerna ska vara tydligt kopplade till uppföljningen av genomförandet av barnkonventionen. Det innebär bland annat att statistiken ska vara rikstäckande och indikatorerna ska vara möjliga att följa över tid.

  Det finns fortfarande luckor bland de indikatorer som visas i Max18. Ofta har det att göra med vilken statistik som produceras i Sverige. Till exempel finns det ingen särskild statistik om barn med funktionsnedsättningar och asylsökande barn.

  Tjänsten är under ständig utveckling för att hitta de indikatorer som bäst beskriver hur barn har det i Sverige. Syftet är att bättre kunna beskriva hur Sverige lever upp till Barnkonventionen. Det vill vi göra genom att förbättra strukturen på sidan, genom att bredda nuvarande indikatorer för att göra det möjligt att jämföra situationen för olika grupper av barn, genom att lägga till indikatorer som har saknats, och genom att ta bort vissa indikatorer som inte längre går att uppdatera eller som inte tydligt knyter an till barnkonventionen. 

 • Vad är bakgrundsvariabler och underindikatorer? »

  Indikatorerna i Max18 kan delas upp och visas efter olika bakgrundsvariabler. Exempel på bakgrundsvariabler är barnets ålder, föräldrarnas utbildning och antal syskon. Vilka bakgrundsvariabler som går att visa varierar mellan de olika indikatorerna. I statistiklabbet visas alla bakgrundsvariabler som finns för respektive indikator. Det går bara att dela upp indikatorn efter en bakgrundsvariabel i taget. Däremot går det för flera indikatorer att kombinera kön och en bakgrundsvariabel.

  För flera indikatorer finns det så kallade underindikatorer, som delar upp statistiken på till exempel olika åldersgrupper eller brottstyper. Det går att visa flera underindikatorer samtidigt.

 • Kan man visa indikatorerna för kommuner och län? »

  I dagsläget är det inte möjligt att visa alla indikatorer på kommun- och länsnivå eftersom flera av indikatorerna innefattar för få barn per kommun och per län. På sidorna "Statistik per kommun" och "Statistik per län" kan du se vilka indikatorer som går att visa för varje kommun eller län. 

 • Vad är kommuntyp? »

  Flera indikatorer går att visa uppdelade på typ av kommun i statistiklabbet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har delat in Sveriges kommuner i ett tiotal olika kommungrupper. För vissa indikatorer används en grövre indelning med tre typer av kommuner. 

  Läs mer om kommungruppsindelningen på SKL:s webbplats.

 • Vad menar ni med utländsk bakgrund? »

  Vissa indikatorer går att visa uppdelade för barn med svensk och utländsk bakgrund. I Max18 använder vi definitionen att barn som själva är födda utrikes eller har två utrikes födda föräldrar har utländsk bakgrund. För vissa indikatorer finns en mer detaljerad uppdelning, och för vissa indikatorer från urvalsundersökningar har barnen själva fått svara på frågan om bakgrund.

 • Hur visas andelar? »

  Många indikatorer i Max18 visar andelar. Andelarna visas ofta som procent, det vill säga antal per 100 barn.

  Om det är få barn som har egenskapen visas indikatorn istället som antal barn per 1 000, 10 000 eller 100 000 barn.

 • När visas antal barn? »

  För vissa av indikatorerna visar vi förutom uppgift om andel även uppgift om antal i tabellerna. Antalet är antingen det antal barn som har den aktuella egenskapen eller alla barn i gruppen. Vilket som avses framgår av texten nedanför tabellen.

 • Vad är en felmarginal? »

  Alla urvalsundersökningar har en viss osäkerhet i sina skattningar. Eftersom inte alla barn har tillfrågats, utan ett urval, är den andel som anges inte exakt, som den skulle ha varit om man frågat alla barn, eller hämtat informationen från ett register. Därför anger vi en felmarginal i tabellerna i Max18 när vi har den informationen.

  Felmarginalen är framräknad efter statistiska metoder och anger inom vilket intervall den riktiga andelen med 95 procents sannolikhet finns. Det är därför viktigt att ta hänsyn till felmarginalen när man jämför olika andelar som baseras på urvalsundersökningar. Små skillnader är ofta inte säkra, det vill säga statistiskt signifikanta.

 • Vad är statistisk signifikans? »

  Se beskrivningen av Felmarginal.

 • Vad gör jag om jag har tekniska problem med Max18? »

  Vi har inte möjlighet att ge individuell teknisk support. Däremot tar vi tacksamt emot beskrivningar av fel och problem för att avhjälpa systemfel i Max18. Du får gärna skicka felbeskrivningen med e-post till:info@barnombudsmannen.se.

  Tänk på att vissa sidor som innehåller mycket data kan ta en stund att ladda.

  Om du har andra frågor om Max18 och den statistik som finns här går det bra att vända sig till Barnombudsmannen på: info@barnombudsmannen.se.