Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om vårt verktyg Max18.

 • Statistiken i Max18 hämtas från olika typer av datainsamlingar som myndigheter och organisationer redan kontinuerligt gör. Innehållet i Max18 utgår från vad en arbetsgrupp som regeringen tillsatte kom fram till för några år sedan. Arbetsgruppen presenterade sina förslag på vilken statistik som skulle användas i en rapport. Den rapporten heter Ett uppföljningssystem för barnpolitiken (Ds 2007:9). Sedan dess har indikatorerna utvecklats och fler indikatorer har lanserats på uppdrag av regeringen.

 • Statistiken kommer från Skolverket, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Kronofogden, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Musik- och Kulturskolerådet (SMoK). SCB samlar in, kvalitetssäkrar och levererar data till Max18 cirka tre gånger per år.

 • Max18 utgörs av sex målområden som utgår från barnrättspolitiken och de åtaganden som följer av barnkonventionen. Områdena benämns enligt följande i Max18: 

  • Ekonomi (En god levnadsstandard) 
  • Hälsa (Bästa möjliga hälsa)
  • Utbildning (En god utbildning)
  • Trygghet (En trygg uppväxt)
  • Delaktighet (Delaktighet i samhället)
  • Stöd och skydd (Samhällets stöd och skydd)
 • En indikator är ett mått som visar eller indikerar tillståndet inom ett större område. I Max18 används indikatorerna inom varje målområde för att visa eller indikera på tillståndet och utvecklingen inom målområdet.

 • Syftet med Max18 är inte att samla all statistik om barn och unga. Indikatorerna ska vara tydligt kopplade till uppföljningen av genomförandet av barnkonventionen. Det innebär bland annat att statistiken ska vara rikstäckande och indikatorerna ska vara möjliga att följa över tid.

  Det finns fortfarande luckor bland de indikatorer som visas i Max18. Till exempel finns det ingen särskild statistik om barn med funktionsnedsättningar och asylsökande barn. Regeringens ambition är att indikatorerna ska utvecklas framöver.

 • Indikatorerna i Max18 kan delas upp och visas efter olika bakgrundsvariabler. Exempel på bakgrundsvariabler är barnets ålder, föräldrarnas utbildning och antal syskon. Vilka bakgrundsvariabler som går att visa varierar mellan de olika indikatorerna. I statistiklabbet visas alla bakgrundsvariabler som finns för respektive indikator. Det går bara att dela upp indikatorn efter en bakgrundsvariabel i taget. Däremot går det för flera indikatorer att kombinera kön och en bakgrundsvariabel.

 • I dagsläget är det inte möjligt att visa alla indikatorer på kommun- och länsnivå eftersom flera av indikatorerna innefattar för få barn per kommun och per län. De indikatorer som går att visa per kommun och per län visas på kommun- och länssidorna.

 • Flera indikatorer går att visa uppdelade på typ av kommun i statistiklabbet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har delat in Sveriges kommuner i olika kommungrupper. I Max18 används kommungruppsindelningen från 2011 som innehåller tio olika grupper. För vissa indikatorer används en grövre indelning med tre typer av kommuner. 

  Läs mer på SKL:s webbplats

 • Vissa indikatorer går att visa uppdelade för barn med svensk och utländsk bakgrund. I Max18 använder vi definitionen att barn som själva är födda utrikes eller har två utrikes födda föräldrar har utländsk bakgrund.

 • Alla indikatorer i Max18, förutom Antal barn i musik- och kulturskolan, visar andelar. Andelarna visas ofta som procent, det vill säga antal per 100 barn.

  Om det är få barn som har egenskapen visas indikatorn istället som antal barn per 1 000, 10 000 eller 100 000 barn.

 • För vissa av indikatorerna visar vi förutom uppgift om andel även uppgift om antal i tabellerna. Antalet är antingen det antal barn som har den aktuella egenskapen eller alla barn i gruppen. Vilket som avses framgår av texten nedanför tabellen.

 • Alla urvalsundersökningar har en viss osäkerhet i sina skattningar. Eftersom inte alla barn har tillfrågats, utan ett urval, är den andel som anges inte exakt, som den skulle ha varit om man frågat alla barn, eller hämtat informationen från ett register. Därför anger vi en felmarginal i tabellerna i Max18 när vi har den informationen.

  Felmarginalen är framräknad efter statistiska metoder och anger inom vilket intervall den riktiga andelen med 95 procents sannolikhet finns. Det är därför viktigt att ta hänsyn till felmarginalen när man jämför olika andelar som baseras på urvalsundersökningar. Små skillnader är ofta inte säkra, det vill säga statistiskt signifikanta.

 • Se beskrivningen av Felmarginal.

 • Vi har inte möjlighet att ge individuell teknisk support. Däremot tar vi tacksamt emot beskrivningar av fel och problem för att avhjälpa systemfel i Max18. Du får gärna skicka felbeskrivningen med e-post till:info@barnombudsmannen.se.

  Notera att vissa sidor som innehåller mycket data kan ta en stund att ladda.