Länkar

Nedan finner du andra statliga myndigheter och organisationer som publicerar statistik om barn och ungas levnadsförhållanden. Via länkarna hittar du några av de senaste rapporterna på området.

 • I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns underlag om kommunernas och landstingens verksamheter.

  Till: Kolada

 • Statistiska centralbyrån, SCB, har den samordnande rollen för Sveriges officiella statistik. Barn-ULF frågar barn och unga 10-18 år om hur de mår, situationen i skolan, vad de gör på sin fritid samt relationen till kompisar, föräldrar, lärare och andra vuxna. Du finner artiklar och rapporter om bland annat barns upplevelser av skolan, barns sociala relationer och självskattad hälsa bland barn med funktionsnedsättning. 

  Till: SCB – Undersökningen om barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

 • Brå är en myndighet som tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Sedan 1995 har Brå genomfört undersökningar om brott bland ungdomar i årkurs 9.

  Till: Brottsförebyggande rådet (Brå) - Skolundersökning om brott

 • CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. CAN frågar årligen elever i årskurs 9 och i år 2 i gymnasiet om sina drogvanor.

  Till: CAN

 • Skolverket är en myndighet som styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Skolverket publicerar statistik om förskolan, skolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Se de senaste rapporterna och få tillgång till statistik och internationella studier.

  Till: Skolverket

 • Socialstyrelsen är en myndighet vars verksamhet rör hälsa, vård och omsorg. På Socialstyrelsens webbplats kan du bland annat jämföra den sociala barn- och ungdomsvården över hela landet och läsa om placerade barns skolgång och hälsa.

  Till: Socialstyrelsen

 • Sveriges Musik- och Kulturskoleråd är en intresseorganisation vars medlemmar består av landets kommuner representerade av den lokala musik- eller kulturskolan.

  Till: Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)

 • Folkhälsomyndigheten är en sammanslagning av Statens Folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen som utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför vart fjärde år undersökningen Skolbarns hälsovanor bland Sveriges 11-, 13- och 15-åringar. Skolbarns hälsovanor är Sveriges bidrag till Världshälsoorganisationen (WHOs) internationella undersökning Health Behaviour in School-aged Children.

  Till: Folkhälsomyndigheten