Bakgrund

Identifierat behov av bättre uppföljning 
Regeringen identifierade för länge sedan behovet av en bättre uppföljning av genomförda insatser inom barnrättspolitiken. Ett par oberoende granskningar  av Riksrevisionen och Statskontoret, från 2004 och 2007, kom båda fram till slutsatsen att de mål som dåvarande regering hade satt upp för barnkonventionens genomförande inte hade infriats och att regering, myndigheter och kommuner samt landsting/regioner inte helt hade följt kraven.  

Regeringen konstaterade att det saknas uppföljningar och utvärderingar som kan visa på orsakerna till dessa brister och vilka insatser som behöver göras för att barnrättsperspektivet ska få genomslag.

Deras förslag presenterades 2007 och två år senare fick Barnombudsmannen i uppdrag att utveckla ett webbaserat uppföljningssystem med de indikatorer som regeringens arbetsgrupp presenterat. År 2012 blev vi klara med uppdraget och Max18 är det nya uppföljningssystemet.

Barnombudsmannens uppföljningsuppdrag förtydligas  
En av Barnombudsmannens huvudsakliga uppgifter är att bevaka efterlevnaden av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. I och med att regeringen identifierade behovet av enbättre uppföljning av genomförda insatser inom barnrättspolitiken så fick Barnombudsmannen i januari 2009 en ny instruktion som förtydligade myndighetens uppföljnings- och utvärderingsuppdrag (2§ Lag om Barnombudsman (1993:335)).  

I den nya instruktionen står det att Barnombudsmannen systematiskt och återkommande ska följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting. Max18 ger Barnombudsmannen nya stärkta förutsättningar i vårt uppdrag att följa upp hur barnkonventionen efterlevs i Sverige.

Nya indikatorer utvecklas
Regeringen har ansett att indikatorerna behöver utvecklas för att få en mer heltäckande bild av barns levnadsvillkor. Barnombudsmannen fick därför under 2013 i uppdrag att i en förstudie föreslå nya indikatorer till Max18. Elva nya indikatorer föreslogs i förstudien och i december 2013 lanserades sex av dessa indikatorer i Max18.