Bakgrund

Uppdrag att följa upp barnkonventionens genomförande 

Regeringen identifierade för länge sedan behovet av en bättre uppföljning av genomförda insatser inom barnrättspolitiken. Ett par oberoende granskningar av Riksrevisionen och Statskontoret, från 2004 och 2007, kom båda fram till slutsatsen att de mål som dåvarande regering hade satt upp för barnkonventionens genomförande inte hade infriats. Regering, myndigheter, kommuner, landsting och regioner hade inte helt följt kraven.

Regeringen konstaterade att det saknas uppföljningar och utvärderingar som kan visa på orsakerna till bristerna och vad som behöver göras för att barnrättsperspektivet ska få ett bättre genomslag.

Regeringen påbörjade därför 2005 ett arbete med att utveckla indikatorer för att mäta effekterna av gjorda insatser för att förverkliga barnkonventionen. En arbetsgrupp tillsattes som tillsammans med berörda departement, myndigheter, organisationer och referensgrupper arbetade fram ett förslag på ett uppföljningssystem med ett fyrtiotal indikatorer. 

Deras förslag presenterades 2007 och två år senare fick Barnombudsmannen i uppdrag att utveckla ett webbaserat uppföljningssystem med de indikatorer som regeringens arbetsgrupp presenterat. År 2012 lanserades statistiktjänsten Max18

Barnombudsmannens uppföljningsuppdrag förtydligas  

En av Barnombudsmannens huvudsakliga uppgifter är att bevaka efterlevnaden av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. I och med att regeringen identifierade behovet av en bättre uppföljning av genomförda insatser inom barnrättspolitiken så fick Barnombudsmannen i januari 2009 en ny instruktion som förtydligade myndighetens uppföljnings- och utvärderingsuppdrag (2§ Lag om Barnombudsman (1993:335).  

I den nya instruktionen står det att Barnombudsmannen systematiskt och återkommande ska följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting. Max18 ger Barnombudsmannen stärkta förutsättningar i vårt uppdrag att följa upp hur barnkonventionen efterlevs i Sverige.

Vad händer i Max18 just nu?

Att med hjälp av statistik beskriva hur barn har det utifrån Barnkonventionen är en komplex och utmanande uppgift, eftersom området innefattar så mycket och eftersom många delar är svåra att mäta. Hur mäter man till exempel på bästa sätt att barn har fått uttrycka sig och delta i beslut som berör dem? Eller att barn inte diskrimineras? I Max18 försöker vi konkretisera barnkonventionen och hitta statistik som på olika sätt ger en bild av hur barns rättigheter tillgodoses (eller en bild av hur de inte tillgodoses). Tjänsten är under ständig utveckling för att hitta de indikatorer som bäst beskriver hur barn har det i Sverige, och för att presentera statistiken på ett begripligt och överskådligt sätt.