Om Max18

Max18 är en digital statistiktjänst som visar samlad statistik om barn och ungas levnadsförhållanden. Max18 är utvecklad utifrån ett uppdrag som regeringen gav Barnombudsmannen i december 2009. Statistiken uppdateras 3 gånger per år.

Vad är Max18?

Max18 är en digital statistiktjänst som visar samlad statistik om barn och ungas levnadsförhållanden. Statistiken delas upp på sju områden som ska täcka in innehållet i barnkonventionen: 

 • Lika värde och identitet
 • Må bra
 • Familj
 • Skydd
 • Inflytande och information
 • Utbildning
 • Lek, fritid, kultur och vila

Barnombudsmannen började utveckla Max18 2010 utifrån ett uppdrag av regeringen. Max18 samlar framför allt officiell statistik från flera olika myndigheter och organisationer. Statistiken samlas in av Barnombudsmannen och SCB. 

Max18 riktar sig särskilt till de beslutsfattare och tjänstemän vars arbete rör barn. Statistiken kan användas för att undersöka hur barns rättigheter tillgodoses och för att prioritera insatser ur ett barnrättsligt perspektiv.

Hur fungerar Max18?

Inom varje tema finns ett antal indikatorer som beskriver levnadsvillkoren för barn i Sverige. Vi visar varje indikator i en tabell och i ett diagram. Alla indikatorer går också att visa i statistiklabbet, där du själv kan bryta ned statistiken på olika bakgrundsvariabler, på geografiskt område och på en viss tidsperiod. En del av indikatorerna kan brytas ned på regional och lokal nivå, vilket gör att det till exempel går att jämföra kommuner och län med varandra och med riket som helhet. I statistiklabbet kan du också läsa mer om var statistiken kommer ifrån och vad som kan vara bra att tänka på när du ska tolka den. 

På max18 kan du:

 • Se samlad statistik om barn och unga.
 • Ta fram, skriva ut och spara statistik i tabeller och diagram.
 • Använda statistiklabbet för att anpassa hur statistiken presenteras efter dina behov.
 • Följa utvecklingen över tid och jämföra statistiken mellan olika grupper av barn.
 • Fördjupa dig i tematiska analyser.
 • Göra jämförelser mellan kommuner och mellan län. 

Vad händer med Max18 just nu? 

Att med hjälp av statistik beskriva hur barn har det utifrån Barnkonventionen är en komplex och utmanande uppgift, eftersom området innefattar så mycket och eftersom många delar är svåra att mäta. Hur mäter man till exempel på bästa sätt att barn har fått uttrycka sig och delta i beslut som berör dem? Eller att barn inte diskrimineras? I Max18 försöker vi konkretisera barnkonventionen och hitta statistik som på olika sätt ger en bild av hur barns rättigheter tillgodoses (eller en bild av hur de inte tillgodoses). Tjänsten är under ständig utveckling för att hitta de indikatorer som bäst beskriver hur barn har det i Sverige, och för att presentera statistiken på ett begripligt och överskådligt sätt.